#

Z wielką przyjemnością odbierzemy od Państwa telefon lub odpiszemy na e-maila!

Start Prezent
Biuro Handlowe
04-479 Warszawa
ul. Ilskiego 5 lok 2
info@startprezent.pl

tel. 22 243 49 11
kom. 600 088 326
kom. 784 545 690
skype: startprezentSkype

#

Jak się z nami skontaktować?

#
#
Jak złożyć ZAMÓWIENIE na gadżety?

Artykuły na stronie i w katalogach są małym wycinkiem naszych możliwości.
Tworzymy również produkty pod Państwa indywidualne potrzeby.

 • #WYBÓR PRODUKTU
  • ze strony (kategorie z trąby powietrznej) lub z katalogów (po lewej stronie trąby na dole)
  • indywidualne zapytanie
 • #KONTAKT
  • e-mail
  • telefon
 • #PROCES REALIZACJI
  1. fachowa pomoc na każdym etapie: przy wyborze i poszczególnych etapach realizacji
  2. zamówienie
  3. projekt graficzny propozycji znakowania
  4. akceptacja
  5. wykonanie prototypu lub całkowita realizacja
 • #DOSTAWA i PŁATNOŚĆ
  • standardowy czas dostawy od złożenia zamówienia to 3-14 dni
  • przy indywidualnych produkcjach termin realizacji do 3 miesięcy
  • forma płatności jest ustalana indywidualnie

WARUNKI WSPÓŁPRACY

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZAPYTAŃ

Warunki współpracy z Start Prezent s.c. dot. zamówień
gadżetów reklamowych.

Warunki wstępne 1.1

Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy
realizowane są przez Start Prezent s.c. zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Oferty 2.1

1. Oferta Start Prezent s.c. stanowi ofertę sprzedaży w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, do której
stosuje się warunki poniższe.

2. Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego
zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia
zamówienia do realizacji.

3. Start Prezent s.c. zastrzega sobie prawo odmowy
realizacji zamówienia w przypadku gdy nie ma faktycznej
możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu
u dostawcy lub z innych przyczyn wyższych.

4. Zamawiający dostarcza Start Prezent s.c. pisemne
zamówienia drogą e-mail na adres wskazany w ofercie. W
zamówieniu należy szczegółowo podać zamawiany towar,
w szczególności należy wskazać symbol zamawianego
artykułu, ilość, kolor i inne ważne dla Zamawiającego
informacje.

5. Przy pierwszym zamówieniu wraz z podpisanym przez
uprawniona osobę i podstemplowanym kosztorysem
należy dostarczyć skanem komplet dokumentów tj.
NIP,VAT,KRS

6. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez Start
Prezent s.c. Potwierdzenie odbywać się będzie drogą e-
mail na adres wskazany przez Zamawiającego

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z
zaakceptowaniem przez Zamawiającego wszystkich
postanowień zawartych w "Warunkach współpracy z Start
Prezent s.c. dot. zamówień gadżetów reklamowych

Ceny 3.1

1. Ceny poszczególnych artykułów w ofercie podawane są
netto i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w
wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa,
który to podatek należy do tych cen doliczyć, chyba że z
przedstawionej oferty wynika inaczej.

2. W ofercie dokładnie wyszczególnione są ceny
dodatkowych kosztów takich jak nadruk, tłoczenie,
grawerowanie, koszty przygotowalni, a także koszty
przesyłki i opakowania.

3. Start Prezent s.c zastrzega sobie możliwość zmiany cen
artykułów znajdujących się w ofercie w następstwie:

dewaluacji złotego w stosunku do Euro,

podwyższenia obowiązujących stawek celnych i
podatkowych bądź wprowadzenia innych, dodatkowych
obciążeń podatkowych lub publiczno-prawnych,

znacznego wzrostu cen u dostawców.

-

Opakowanie 4.1

Towar sprzedawany jest wyłącznie w opakowaniach
minimalnych i ich wielokrotnościach. Start Prezent s.c
zastrzega sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach
doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki
zamówionych towarów. O czym wcześniej poinformuje
Zamawiającego przedstawiając wartość kosztów
opakowania i wysyłki.

Dostawa 5.1

1. Termin dostawy zamówionych artykułów ustalony z
Start Prezent s.c zazwyczaj jest terminem przybliżonym,
liczony jest od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm
wysyłkowych, przy czym minimalna wartość netto
poszczególnej wysyłki nie może być niższa od kwoty
500,00 zł. netto, chyba ze były inne wcześniejsze ustalenia
z Zamawiającym.

3. Koszty dostawy poniżej 500 zł netto pokrywa
Zamawiający, a jeżeli wartość faktury netto przewyższa
500,00 zł – koszt dostawy pokrywa Start Prezent s.c w 1
miejsce.

4. Start Prezent s.c zastrzega sobie prawo do dostarczenia
+/- 5% zamówionej ilości artykułów, jak również
możliwość dostaw częściowych, chyba że wymóg dostawy
całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub
umowy.

5. W przypadku zamówień niezgodnych z minimalnymi
ilościami artykułów w opakowaniu, Start Prezent s.c
zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych
ilości artykułów do minimalnych ilości artykułów
w opakowaniu oraz wystawienia stosownych faktur
uwzględniających ilość faktycznie dostarczonych
artykułów.

6. Start Prezent s.c zastrzega sobie prawo do przesunięcia
terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji
kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego,
w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności
za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego
uregulowania należności przysługujących Start Prezent s.c

Rezygnacja z zamówienia 6.1

1.Start Prezent s.c zaakceptuje rezygnację Klienta
z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja
zostanie doręczona do Start Prezent s.c przed zakupem
towaru przez Start Prezent s.c. Nie dotyczy to sytuacji,
gdy zamówiony artykuł został wyprodukowany lub
zostały zakupione materiały do jego produkcji (wówczas
rezygnacja nie odnosi skutku prawnego).

2.Nie jest możliwa rezygnacja z zamówienia w przypadku
wcześniejszej akceptacji próby zamawianego artykułu
zarówno z nadrukiem jak i bez.

3. Zamawiający na własną odpowiedzialność zamawia
towar bez oglądania wzorów.

Płatności 7.1

1. O ile nie ustalono inaczej, zapłata ceny za zamówione
artykuły następuje najpóźniej w dniu odbioru towaru
w sposób wskazany w fakturze.

2. W przypadku zamówienia wyrobu z nadrukiem,
tłoczeniem lub grawerowaniem Start Prezent s.c może
uzależnić rozpoczęcie realizacji zamówienia lub umowy od
wpłacenia zaliczki w wysokości 50 % wartości artykułów.

3. O ile nie ustalono inaczej, w przypadku agencji
reklamowych 3 pierwsze zlecenia są płatne gotówkowo.

Reklamacje 8.1

1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia,
czy dostarczony artykuł jest zgodny z potwierdzonym
zamówieniem. W razie niezgodności Zamawiający winien
niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Start Prezent
s.c jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia odbioru
zamówionego artykułu.

2. W wypadku, gdy dostarczony artykuł nie jest zgodny
z potwierdzonym zamówieniem, Start Prezent s.c
zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych
braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.

3. Start Prezent s.c nie będzie akceptować roszczeń,
dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej
zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania
dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i
prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy,
chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności
Start Prezent s.c

4. Start Prezent s.c zastrzega sobie prawo do odmowy
uznania reklamacji dotyczącej nadrukowanego,
grawerowanego lub wytłoczonego artykułu, jeżeli usługa
nadruku, grawerowania, tłoczenia etc. była wcześniej
zaakceptowana przez Zleceniodawcę.

Klisze, sita, matryce 9.1

Klisze, sita oraz matryce wykorzystane do wykonania
zamówień Zamawiającego są własnością Start Prezent s.c

Umowne prawo odstąpienia 10.1

1. Start Prezent s.c przysługuje prawo odstąpienia
w całości lub w części od realizacji potwierdzonego
zamówienia, bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym
terminie 5 dni od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie
zamówienia przez Start Prezent s.c Z tytułu odstąpienia od
realizacji potwierdzonego zamówienia, Zamawiającemu
nie przysługują wobec Start Prezent s.c jakiekolwiek
roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to zwrotu
zaliczki zapłaconej przez Zamawiającego stosownie do
postanowień art. 7 ust. 2.

2. W przypadku odmowy Zamawiającego odbioru
zamówionych artykułów w terminie wskazanym w
potwierdzeniu zamówienia, Start Prezent s.c. uprawniony
jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez
wyznaczania Zamawiającemu dodatkowego terminu
do odbioru. Jednocześnie Start Prezent s.c uprawniony
jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej
w wysokości 70 % wartości brutto zamówionych przez
Zamawiającego artykułów, a Zamawiający zobowiązuje
się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne
żądanie Start Prezent s.c Zapłata kary umownej
nie pozbawia Start Prezent s.c prawa dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do
wysokości poniesionej szkody.

Częściowe wykonanie zamówienia 11.1

1. Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie
Zamawiającemu zamówionych artykułów. Start Prezent
s.c zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach, o
których wcześniej poinformuje Zamawiającego , prawo
częściowego wykonania zamówienia lub wykonania
zamówienia częściami.

2. W przypadku niewykonania przez Start Prezent s.c
zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej
zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania
przez Start Prezent s.c zamówienia, Zamawiającemu
przysługuje zwrot zapłaconej zaliczki w odpowiedniej
części. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują
wobec Start Prezent s.c jakiekolwiek dalsze roszczenia
odszkodowawcze

3. W razie częściowego wykonania zamówienia lub umowy
bądź też wykonania zamówienia lub umowy częściami,
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo
zrealizowaną część zamówienia.

Ograniczenie odpowiedzialności 12.1

1. Start Prezent s.c nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie
lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności,
za które Start Prezent s.c nie ponosi winy. W szczególności
Start Prezent s.c nie odpowiada za szkody powstałe w
wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia,
czy też szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy
pomiędzy kolorystyką artykułów wskazanych w ofercie
a kolorystyką dostarczonego artykułu będącego
przedmiotem zamówienia.

2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
zamówionych artykułów przechodzi na Zamawiającego
z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub przekazania go
podmiotowi świadczącemu usługi transportowe.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi 13.1

1. Start Prezent s.c nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
rękojmi za wady zamówionych artykułów.

2. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest
bezskuteczne, jeżeli Start Prezent s.c zataił podstępnie
wadę artykułu.

3. Start Prezent s.c nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia
jakiejkolwiek wady.

Zastrzeżenie własności przedmiotu sprzedaży 14 .1

Start Prezent s.c zastrzega sobie prawo własności
artykułów, do momentu zapłaty przez Zamawiającego
całej ceny.

Prawa autorskie 15.1

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie
wykonanych przez Start Prezent s.c artykułów w
materiałach reklamowych, na stronie www, jako części
ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek
możliwości technicznych Start Prezent s.c co do jakości
nadruku, grawerowania, tłoczenia etc.. Start Prezent
s.c ma prawo do umieszczania w swoich materiałach
reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla
Zamawiającego.

2. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie
prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści
(znaków słownych, graficznych i słowno – graficznych)
na obszarze oraz na polach eksploatacji pozwalających,
zgodnie z prawem, na ich umieszczenie na artykułach
w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz
że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie
naruszają dóbr osobistych osób trzecich oraz nie stanowią
czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z
tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą
(w przypadku podniesienia wobec Start Prezent s.c
jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z
artykułami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te
roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić Start Prezent
s.c. równowartość kwot i/lub inne świadczenia, jakie
Start Prezent s.c musiał spełnić celem zaspokojenia osób
trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione
przez Start Prezent s.c. koszty procesu).

Rozstrzyganie sporów 16.1

1. W razie sporu pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek
rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do
współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w
drodze porozumienia.

2. W braku tego porozumienia, spory będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Start Prezent s.c

UWAGI DODATKOWE

A. Dostarczane zapalniczki (za wyjątkiem zapalniczek
jednorazowych) są tylko częściowo napełnione gazem z
uwagi na wymogi bezpieczeństwa dotyczące składowania
i transportu. Artykuły z zasilaniem bateryjnym (za
wyjątkiem gdy jest to zaznaczone) nie są wyposażone w
baterie (z uwagi na możliwość zniszczenia produktu przez
wylanie się zawartości baterii spowodowane różnicami
temperatury i wilgotności w trakcie transportu). Nie
dotyczy to artykułów zasilanych przez miniaturowe baterie
(pastylkowe), np. zegarki na rękę.

B. Zasady sprzedaży artykułów z nadrukiem

1. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do
uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą
zbliżone do skali PANTONE.

2. Niektóre artykuły (np. zegary ścienne) wymagają
dodatkowego demontażu do druku. Ceny do uzgodnienia.

3. Nie drukujemy na materiałach powierzonych.

4. Materiały do druku prosimy przysyłać w pliku
graficznym w postaci wektorowej. W przypadku, gdy
przesłana grafika wymaga dodatkowego opracowania
komputerowego, Start Prezent s.c poinformuje o
dodatkowych kosztach.

5. W razie gdy na danym artykule druk nie jest możliwy,
proponujemy inne rozwiązania personalizacji artykułów,
np. grawerowane tabliczki metalowej, naklejki,
opakowania z nadrukiem.

6. Na życzenie wykonujemy nadruki próbne. Cena do
uzgodnienia.

7. Terminy realizacji zamówień na artykuły z nadrukiem
- standardowo do 14 dni od daty dostawy towaru do
naszego magazynu i zatwierdzenia projektu nadruku.
Formularz ZAPYTANIAINDYWIDUALNE projekty gadżetów

Wykonujemy artykuły w indywidualnym kształcie wg. projektu z różnego rodzaju materiałów metal, drewno, plastik, szkło, tekstylia, ceramika, silikon, guma i wiele innych. W celu lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i przedstawienia adekwatnej oferty prosimy o przesłanie dokładnych wytycznych dotyczących produkcji specjalnych za pomocą formularza zapytaniowego lub bezpośrednio na e-mail info@startprezent.pl


Prezenty reklamowe

Gadżety dla firm

trąba powietrznagadżetyStart Prezent

Katalogi
Znajdź produkt:
Katalogi:katalogi

Start Prezent zajmuje się dostarczaniem prezentów i gadżetów dla firm.

Na życzenie klienta wykonujemy nadruk z logotypem bądź dowolną inną grafiką. Olbrzymia ilość asortymentu pozwoli każdemu wybrać gadżet na dowolną okazję, takie jak: pendrivy, smycze, długopisy, kubki, koszulki, torby, słodycze i inne.

 


BIG Info monitorPIAP

Start Prezent
Biuro Handlowe
04-479 Warszawa
ul. Ilskiego 5 lok 2
info@startprezent.pl

tel. 22 243 49 11
kom. 600 088 326
kom. 784 545 690
skype: startprezentSkype